DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d'informació a continuació es faciliten les següents dades:

Nom: GEMMA CARDIEL VILLALBA
Domini: www.festuk.com
Domicili: Rambla del Poblenou, 67 (Barcelona)
NIF: 40989981W
Correu electrònic de contacte: info@festuk.com

USUARIS:

L'accés o ús del portal www.festuk.com atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides.

Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL:

www.festuk.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (en endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a www.festuk.com als quals l'USUARI té accés.

L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que www.festuk.com ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.festuk.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistemes físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats ; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. www.festuk.com es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, www.festuk.com no serà responsable de les opinions publicades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

PROTECCIÓ DE DADES:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a l'usuari que les seves dades personals s'incorporaran a fitxers propietat de www.festuk.com. www.festuk.com compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

Per a això, al costat de cada formulari que reculli dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a www.festuk.com, es fa saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, www.festuk.com informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment. En qualsevol moment es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a info@ festuk.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

www.festuk.com per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de www.festuk.com

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de www.festuk.com.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de www.festuk.com. L'USUARI haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de www.festuk.com.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

www.festuk.com no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS:

www.festuk.com es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com en la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS:

En el cas que en www.festuk.com disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, www.festuk.com no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas www.festuk.com assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ:

www.festuk.com es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS:

www.festuk.com perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

www.festuk.com podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre www.festuk.com i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

CONDICIONS DE VENDA ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT

Les presents Condicions, regulen la relació jurídica derivada dels processos de compra formalitzats pels Usuaris a través de www.festuk.com. Els usuaris accepten expressament l'adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions, en la versió publicada en el moment en què l'Usuari contracti el producte en què està interessat. Per tant, l'Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d'algun producte, atès que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de l'última vegada que va accedir.

Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals de contractació l'Usuari declara:

• a. Que és una persona amb capacitat per a contractar.

• b. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació.

L'usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici del procediment de compra de productes, a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i / o reproduïdes en un suport durador. I una vegada, l'usuari contracti un producte, rebrà via correu electrònic, la confirmació dels productes contractats juntament amb les condicions generals que regeixen la relació contractual. Amb la contractació de qualsevol producte, l'usuari accepta expressament que les còpies i confirmacions que exigeix notificar l'article 99.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, li siguin notificades via correu electrònic.

NATURALESA DEL CONTRACTE

Mitjançant aquest contracte www.festuk.com (www.festuk.com, amb domicili social a Barcelona, Rambla Poblenou, i NIF 40989981W) ven al client (qualsevol persona física o jurídica amb la qual www.festuk.com subscrigui qualsevol contracte de compravenda de la seva pàgina web) i aquest compra a www.festuk.com el producte especificat a la factura / albarà / comanda. S'entén per "contracte" l'operació de compravenda que s'instrumenta mitjançant aquest document. S'entén per "producte" la mercaderia objecte de compra.

PREU

Els preus dels nostres productes es presenten amb IVA inclòs. Al preu de la comanda se li sumés el preu dels ports. En el cas que el client desitgi recollir la seva compra a la botiga no es cobraran ports. www.festuk.com es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què s'enregistri la comanda. www.festuk.com no assumeix cap responsabilitat sobre qualsevol error tipogràfic o aritmètic que pugui constar a la pàgina.

DISPONIBILITAT

Els productes són vàlids amb la condició que hi hagi disponibilitat a la nostra botiga o per part dels nostres proveïdors. En el cas que el producte no estigui disponible després del processament d'una comanda, s'informarà al comprador per correu electrònic o per telèfon del lliurament de només una part de la seva comanda podent el mateix acceptar o cancel·lar la comanda.

En qualsevol cas, el client rebrà la devolució de l'import parcial o complet en un termini màxim de 72 h.

 

PAGAMENT

El pagament del producte s'efectuarà en línia amb targeta de crèdit VISA, MASTERCARD o mitjançant la plataforma PAYPAL o per transferència bancària. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de la compra. www.festuk.com farà lliurament de la corresponent factura al client quan aquest ho sol·liciti en emplenar les dades de contractació.

Aquesta factura se li lliurarà físicament juntament amb la comanda. Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d'un estricte marc de confidencialitat. Així, www.festuk.com garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, d'acord amb el que estableix la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Igualment, www.festuk.com es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d'un client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d'una comanda anterior. En el moment en que premi el botó "ACCEPTAR" durant la confirmació de la comanda, el banc o l'empresa PAY PAL verifica la validesa del nombre de la targeta de crèdit i comprova que no estigui bloquejada. www.festuk.com no té en cap cas accés a les dades bancàries ni els guarda en els seus servidors. Per aquest motiu, ha facilitar de nou cada vegada que faci una nova transacció a la nostra pàgina web. D'aquesta manera s'obté una doble protecció contra abusos i fraus. www.festuk.com no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l'enviament.

CONDICIONS D'ENVIAMENT

Els productes s'envien a l'adreça indicada pel client durant la realització de la comanda.

Per tal d'optimitzar el lliurament, convidem el comprador a que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat laborables de dilluns a divendres de 8.30 ha 19.00 hores.

Els terminis de lliurament són:

Els enviaments es lliuraran en un termini de 48/72 hores, exceptuant dissabtes, diumenges i festius a partir del pagament de la compra i el primer dia laborable posterior a la compra.

No es fan lliuraments els dissabtes, diumenges i festius.

Habitualment realitzem els enviaments amb l'empresa de transport CORREOS EXPRESS.

En cas que el transportista intentés lliurar-li el paquet i no hi hagués ningú per rebre'l, li deixarà una nota fent constar l'intent de lliurament. Si us plau contacti amb l'agència de transport el més aviat possible a través del número de telèfon que trobareu a la nota, per tal d'acordar una nova entrega.

Si en aquesta segona entrega no hi hagués ningú per rebre'l, li deixarà una nota de nou fent constància del segon intent de lliurament. A partir de llavors, la seva comanda estarà a l'oficina de l'agència de transport durant 15 dies. Després d'haver transcorregut aquests dies, la seva comanda serà retornat al nostre magatzem.

En el moment en què rebi el seu paquet, ha de: Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament. Assenyalar qualsevol anomalia en l'albarà de lliurament, fent constar les seves reserves i incloent la seva signatura. www.festuk.com no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l'enviament.

CODIS PROMOCIONALS

Quan s'utilitzen codis promocionals segons els seus termes i condicions, s'apliquen a un sol descompte en la compra d'un sol producte o un descompte en una comanda en el període que indica el codi promocional. Els codis promocionals són personals i intransferibles.

Només es poden utilitzar per a les compres realitzades al lloc web. El Client no pot vendre, intercanviar ni assignar codis promocionals. El codi promocional no es pot carregar ni mostrar a través de llocs web ni altres mitjans per fer ofertes públiques, regals, vendes ni altres intercanvis. Els codis promocionals no es poden utilitzar amb finalitats comercials. Només es pot utilitzar un codi promocional per producte i per comanda. Els codis promocionals no es poden combinar amb cap altra oferta o promoció especial. Els codis promocionals no es poden intercanviar per diners. www.festuk.com no té cap obligació de tornar a emetre ni fer devolucions dels codis promocionals. No obstant això, si www.festuk.com decideix a la seva pròpia discreció tornar a emetre o fer una devolució dels codis promocionals, caldria presentar el codi promocional del Client. Per això, el Client sempre hauria de guardar una còpia del codi promocional, sense el qual no es podria tornar a emetre ni realitzar una devolució. www.festuk.com es reserva el dret d'anul·lar un codi promocional de forma immediata si sospita que s'utilitza infringint alguna de les condicions anteriors, s'utilitza de qualsevol forma incorrecta o si té raons de pes per anul·lar-lo.

VALIDESA DE LES OFERTES

("Ofertes promocionals") Les ofertes promocionals que es mostren al Lloc web per incrementar la venda de certs productes només són vàlides mentre apareixen al Lloc web, llevat que s'especifiqui el contrari en el mateix.

CANCEL·LACIONS I DEVOLUCIONS

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en que l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat, es considerarà una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 14 dies naturals a partir de la recepció del producte segons les especificacions que segueixen.

Devolució de productes defectuosos o no conforme

El Client té dret a retornar productes defectuosos o no conformes. El Client disposa de 7 dies laborables des del moment de detectar la no conformitat del producte per informar www.festuk.com sobre el defecte o la no conformitat i procedir a la devolució del producte a www.festuk.com. Si el Client retorna el producte perquè és defectuós o per la seva no conformitat s'accepta la devolució, www.festuk.com reemborsarà el valor del producte i les despeses d'enviament, a més dels costos directes de la devolució, als trenta (30) dies de la recepció per part de www.festuk.com del producte motiu de la devolució.

L'anterior és sense perjudici dels drets que el Client té com a consumidor segons el que disposa la normativa vigent de caràcter imperativa sobre protecció de consumidors.

Devolució de productes per qualsevol motiu (Dret de revocació).

Si el Client no està satisfet amb els productes adquirits, per la raó que sigui, disposa de 7 dies laborables des de la data de lliurament per retornar el producte sense necessitat de donar cap explicació. El Client pot retornar el producte adquirit, sempre que: El producte no s'hagi rentat ni utilitzat de cap manera (excepte el desgast raonable com a conseqüència de la comprovació i de provar el producte). El producte estigui complet (dos elements que formin un parell s'han de retornar junts). El Client haurà de tornar el producte i assumir les despeses de devolució.

Els productes s'han de retornar en el seu embalatge i etiquetes originals juntament amb la nota de devolució pertinent. www.festuk.com durà a terme la inspecció pertinent de la mercaderia retornada. www.festuk.com reemborsarà al Client el preu del producte als trenta (30) dies següents de rebre la notificació de devolució del producte.

El client també haurà d'assumir les despeses de devolució. Canvi de productes. En l'actualitat, els productes no es poden canviar. Per obtenir un producte en un altre color o talla, el Client ha de retornar l'article original i realitzar una nova comanda a través del lloc web de www.festuk.com. Devolució de regals. Per fer la devolució d'un producte que s'ha rebut com a regal, el Client ha de contactar amb la persona que va fer el regal i demanar-li que segueixi el procediment per realitzar la devolució.

El reemborsament es realitzarà en la forma de pagament original.

Informació sobre els reemborsaments.

El reemborsament es realitzarà en la forma de pagament original. Amb l'excepció del que preveu l'apartat Devolució de productes defectuosos o no conforme. www.festuk.com no realitzarà cap reemborsament fins que rebi el producte motiu del reemborsament i verifiqui les seves condicions; una vegada verificades les condicions del producte, el Client rebrà un reemborsament amb l'import rellevant als trenta (30) dies de recepció del producte motiu del reemborsament en www.festuk.com.

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

a. Obligacions www.festuk.com

www.festuk.com, es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals: Prestar amb les màximes garanties a l'Usuari, el servei sol·licitat per aquest acord amb el que disposen les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual. Informar expressament a l'Usuari de l'existència d'aquestes condicions amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació. Informar a l'Usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, com ara el preu dels mateixos i els impostos que li siguin d'aplicació. Posar a disposició de l'Usuari un exemplar del text de les condicions generals.

b. Obligacions de l'Usuari

Per la seva banda, l'Usuari es compromet a: Dur a terme l'íntegre compliment del que estableixen les presents condicions dels serveis facilitats per www.festuk.com, completar els formularis de registre previs a l'inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual. Facilitar, de forma correcta les dades bancàries sol·licitades per www.festuk.com, pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d'una reclamació l'eximeixi d'aquesta obligació.

c. Drets de l'usuari

Tota la informació proporcionada al client tindrà el caràcter de vinculant per l'oferent en els termes establerts per la legislació vigent. Tot usuari té dret que els béns que adquireixi siguin de la categoria i requeriments legals contractats o d'aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l'establiment.

RESPONSABILITAT

Aquestes Condicions de venda estableixen totes les obligacions i responsabilitats de www.festuk.com respecte al subministrament de productes. No hi ha garanties, condicions ni altres termes que siguin vinculants per www.festuk.com, excepte les que s'esmenten de forma expressa a les Condicions de venda.

La responsabilitat en conjunt màxima de les parts entre si en totes les reclamacions de qualsevol tipus o relacionades amb aquestes Condicions de venda, ja sigui en el contracte, garantia, condició, greuge, responsabilitat objectiva, llei o d'una altra manera, es limitarà a l'import pagat a www.festuk.com per al producte en qüestió. En cap cas, sigui com a resultat de l'incompliment del contracte, garantia, condició, greuge, responsabilitat objectiva, llei o d'una altra manera, cap de les parts serà responsable davant de l'altre de cap dany especial, resultant, incidental o indirecte. Res del que figura en aquestes Condicions de venda limita ni exclou la responsabilitat de www.festuk.com davant (i) la mort o els danys personals causats per la negligència de www.festuk.com, (ii) el frau, (iii) qualsevol incompliment de les obligacions que impliquin les lleis nacionals vigents ni (iv) qualsevol responsabilitat que no es pugui excloure per llei.

PERÍODE DE VALIDESA DE LES PRESENTS CONDICIONS

El període de validesa d'aquestes condicions, serà el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s'aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles. En tot cas, www.festuk.com es reserva el dret de modificar de forma unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en què l'usuari hagués canviat o modificat el servei contractat, en el cas són aplicables les condicions vigents en el moment del canvi i / o modificació.